Paglipat ng mga buffer sa VI habang nilaktawan ang anumang terminal sa VI 8.1

ArunMKumar 07/10/2018. 2 answers, 198 views
buffers terminal terminal-buffer

Gumagamit ako ng maramihang mga file sa loob ng parehong tab at kapag lumipat ako buffers gamit ang: bn ko maabot ang terminal, at kung saan point ko na isyu muli ang command upang ilipat. Narito ang catch, gumagamit ako ng mga keymap na gawin ang buffer switch sa halip na i-type ang buong command.

Mayroon bang paraan upang laktawan ang terminal buffer at magpatuloy sa keymap na ito.

Ang posibleng solusyon na maaari kong isipin sa ngayon ay gumagamit ng isang hiwalay na tab para sa terminal habang pinapanatili ang kasalukuyan para sa code. ito ay hindi isang malaking deal, lamang iingat ang aking katamaran buhay.

Anuman at lahat ng mga ideya ay pinahahalagahan.

2 Answers


Charles Gueunet 07/10/2018.

Dapat din itong gumana:

augroup termIgnore
    autocmd!
    autocmd TerminalOpen * set nobuflisted
augroup END 

Rich 07/10/2018.

Dapat itong gawin ang trabaho:

function! BnSkipTerm()
  let start_buffer = bufnr('%')
  bn
  while &buftype ==# 'terminal' && bufnr('%') != start_buffer
    bn
  endwhile
endfunction

nnoremap bn :call BnSkipTerm() 

Ito ay nagpapanatili lamang invoking :bn hanggang sa hindi ito sa isang terminal window, sa pamamagitan ng pagtingin sa setting na 'buftype' .

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags