Paggamit ng ccache sa Android Studio 2.3

Masakazu Matsushita 09/09/2017. 1 answers, 230 views
android android android-ndk android-ndk ccache android-studio-2.3

Alam ba ng isang tao kung paano gamitin ang cacche para sa NDK build mula sa Android Studio 2.3?

Kapag itinayo ko ang aking Android application mula sa command line, ito ay gumagana nang maayos at ang lahat ng naipon na mga file ay naka-cache nang tama.

./gradlew assembleDebug

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/bin/ccache /usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF ... 

Ngunit binuo mula sa Android Studio, hindi ito gumagamit ng ccache.

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF 

1 Answers


Jon N 06/14/2017.

Sa isang mac, subukang magsimula sa command line, sa pagpilit na maitakda ang environmnent var:

cd /Applications/Android\ Studio.app/Contents/MacOS/
   env NDK_CCACHE=/usr/local/bin/ccache ./studio 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags